Regionální funkce

Knihovna města Olomouce byla od 1. 1. 2003 pověřena výkonem regionálních funkcí pro knihovny bývalého okresu Olomouc.

Co jsou regionální funkce?
Jsou to odborné knihovnické služby, které poskytuje pověřená knihovna knihovnám určitého regionu (zpravidla okresu). Legislativní rámec tvoří usnesení vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002. V příloze usnesení jsou formulovány cíle programu, způsob rozdělení dotací z Programu, pravidla poskytování a podmínky použití dotace.

Příloha usnesení vlády č. 68 ze dne 16. 1. 2002
Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (výňatek)

Cíle Programu
 1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky.
 2. Vyrovnání rozdílů v poskytování informačních a knihovních služeb obyvatelům měst a malých obcí.
 3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů.
 4. Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.
 5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností.
 6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků.
 7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven regionu.
 8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
 9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).
 10. Poskytování publikací a ostatních materiálů, které vycházejí v rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU.
Regionální funkce, které poskytuje Knihovna města Olomouce:
 • poradenská a konzultační činnost
 • statistika
 • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
 • tvorba výměnných fondů (výpůjční řád výměnného souboru), oběh, distribuce
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Nezbytnou podmínkou příjmu uvedených možností je, aby knihovna byla evidována na Ministerstvu kultury České republiky.

Evidence knihoven Zřizovací listina (vzor) Knihovní řád (vzor)

Pomoc knihovnám a distribuce výměnných souborů se děje prostřednictvím pracovnic 4 středisek.

Litovel | Náměšť na Hané | Senice na Hané | Olomouc

Po kliknutí se otevře informace o knihovnách.