Evidence knihoven

K tomu je potřeba, aby provozovatel (městský, obecní úřad) po 1. lednu 2003

 1. podal návrh na zápis, který se uskuteční vyplněním stručného formuláře s názvem Návrh na zápis do evidence knihoven (v příloze).Pokud provozovatel provozuje více knihoven, podává návrh na evidenci pro každou zvlášť
 2. přiložil knihovní řád, podle kterého knihovna poskytuje služby včetně uvedení všech poplatků (ceník) a zřizovací listinu. Pokud bude knihovna součástí úřadu stačí vyjádření této skutečnosti a podpis starosty
 3. vše odeslal na adresu
  Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven
  Milady Horákové 139,
  160 41 Praha 6
  (návrh zápisu se podává písemně, poštou, nikoliv prostřednictvím e-mailu).
 • Evidence knihoven je důležitá, protože zapsané knihovny mají možnost žádat dotaci z peněžních prostředků státního rozpočtu a z dalších zdrojů, při revizi knihovních fondů mohou využít výjimky ze zákona č. 563/1991 o účetnictví a za evidované knihovny sjednává Národní knihovna ČR smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ohledně úhrady odměn za užití autorských děl.
 • Všechny uvedené faktory Vám v dalších letech mohou pomoci při modernizaci a rozvoji knihovnických a informačních služeb ve vaší knihovně.