Ochrana osobních údajů v Knihovně města Olomouce

Jak knihovna pečuje o Vaše osobní údaje?

Které údaje uchováváme?

Pro poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb potřebujeme:

jméno a příjmení, datum narození a trvalou adresu.

Pro čerpání rozšířených služeb (rezervace knih, upozornění na blížící se datum vrácení, upomínky):

e-mailovou adresu, telefon, přechodnou adresu.

Pro uplatnění slevy (je třeba doložit):

studium do 26 let, invalidní či starobní důchod, ZTP, ZTTP

Čtenář je povinen udržovat své osobní údaje aktuální.

Jak je uchováváme?

Osobní údaje uchováváme v písemné i elektronické podobě. Písemnosti jsou uloženy v uzamykatelných skříňkách, elektronické databáze čtenářů jsou na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům chrání nejméně dva ochranné systémy. Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zacházení s osobními údaji a dodržují o zjištěných skutečnostech mlčenlivost.

Přístup k osobním údajům čtenářů má ze své podstaty činnosti firma Tritius Solutions, a.s. jako autor knihovního programu a zpracovatel osobních údajů, která taktéž garantuje nedotknutelnost zpracovávaných dat.

Jak dlouho?

Služební údaje, jako jsou výpůjčky a návštěvy čtenáře, rezervace, informace o prodlení nebo náhrady škody na vypůjčených knihách,  uchováváme po dobu 10 let, aniž by to ovlivnilo registraci čtenáře.

Aktuální osobní údaje registrovaného čtenáře uchováváme ještě 1 rok po ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje uživatelů internetu, kteří nejsou našimi čtenáři, uchováváme 1 rok od zaznamenané návštěvy.

Likvidace údajů

Osobní údaje v písemné i elektronické podobě se likvidují, jakmile od poslední registrace uplynuly 2 roky a zároveň uplynul 1 rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči knihovně.

Pokud čtenář písemně projeví přání nadále nebýt registrovaným čtenářem, likvidují se jeho osobní údaje neprodleně. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh.

Písemně může čtenář požádat i o částečnou likvidaci služebních údajů – svých výpůjček.

Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům – může kdykoliv požádat o nahlédnutí do písemností obsahujících jeho osobní údaje a přes své čtenářské konto vidí elektronickou podobu svých osobních údajů.

Přes čtenářské konto může některé své údaje také opravovat a získat automatizovaně zpracovávané údaje v strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost).

Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na ředitelku knihovny. Podrobnější informace v bodě III. Knihovního řádu na www.kmol.cz v záložce O knihovně/Dokumenty nebo se s důvěrou obraťte na naše knihovníky.