Pro školy

NABÍDKA BESED PRO STUDENTY 2016/2017 (ke stažení v .pdf)

BESEDY ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ ZDE

KNIHOVNICKÁ LEKCE ANEB SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU
•    prohlídka knihovny, představení systému a programu knihovny
•    posílení čtenářské gramotnosti žáků
•    pro základní i střední školy
•    možnost registrace studentů
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a svět práce
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problému, sociální a personální

MEMENTO NEZNAMENÁ ZAPOMNĚNÍ ANEB TÉMA DROG V LITERATUŘE
•    historie drog, drogy a literatura - realisticky
•    přiblížení knihy Radka Johna Memento
•    seznámení s kultovní autobiografickou knihou My děti ze stanice ZOO a jejím pokračováním Christiane F. – můj druhý život
•    PowerPoint prezentace, videoukázky, audioukázky
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova, Člověk a zdraví,
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problému, občanské

ANNE FRANKOVÁ, ŽIDOVSKÁ DÍVKA V TĚŽKÉ DOBĚ
•    Kdo byla Anne Franková? Jaký byl její život? Proč si psala deník?
•    Holocaust na pozadí života Anne Frankové
•    PowerPoint prezentace, audiovizuální ukázky
•    Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
•    Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

BEZPEČNÝ INTERNET
•    Co jsou kyberstalking, kybergrooming, kyberšikana, sexting a jak se před nimi bránit?
•    skutečné příběhy, videoukázky, PowerPoint prezentace
•    poradenská centra
•    diskuze, aktivní zapojení posluchačů, otázky a úkoly k tématu
•    pouze pro 8. a 9. třídy základních škol a střední školy
•    vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova
•    klíčové kompetence: k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské

KAREL POLÁČEK – SPISOVATEL SE ŽLUTOU HVĚZDOU
•    jak se autorův život promítá v jeho dílech
•    videoukázky, audioukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

JIŘÍ Z PODĚBRAD – HUSITSKÝ KRÁL, NEBO MÍROTVŮRCE A DIPLOMAT?
•    bouřlivé 15. Století v Čechách i v Evropě, králové, císaři, papežové
•    život Jiřího z Poděbrad, jediného krále zvoleného z českého šlechtického rodu
•    pokus o první mírovou smlouvu mezi evropskými panovníky, dvě mírová poselstva
•    ukázky z deníku Václava Šaška z Bířkova (účastník poselstva), PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Jazyk a jazyková komunikace, 
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

HRDELNÍ PRÁVO V OLOMOUCI ANEB KATOVSKÉ ŘEMESLO
•    středověké právo a jeho vymáhání
•    postavení kata ve společnosti, jeho práva a povinnosti
•    právo v Olomouci v minulosti dávné i novější – soudy, věznice, katovna
•    ukázky z filmů a audio procházka po stopách práva a katů v Olomouci, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

BRATŘI ČAPKOVÉ
•    spisovatel Karel Čapek, jeho život, názory, dílo a vliv
•    nadčasovost a poselství v dílech Karla Čapka
•    Život a dílo Josefa Čapka
•    ukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Mediální výchova, Výchova demokratického občana
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

OSVOBOZENÉ  DIVADLO
•    charakteristika Osvobozeného divadla, jeho postavení, význam a vliv
•    přiblížení významných osobností (Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek), jejich života a tvorby
•    ukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Mediální výchova, Výchova demokratického občana
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

BYL POZDNÍ VEČER, PRVNÍ MÁJ… A JAK TO BYLO DÁL
•    Karel Hynek Mácha jako člověk a spisovatel
•    Máchovo dílo, báseň Máj
•    ukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní

HRDÝ MUŽ ERNEST HEMINGWAY
•    člověk a spisovatel Ernest Hemingway
•    nositel Nobelovy ceny za literaturu, rysy jeho díla
•    ukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní

ETIKETA ANEB TRAPASY UŽ NEHROZÍ
•    beseda pro žáky 6. a 7. tříd základních škol
•    základy slušného chování – etiketa všedního dne
•    videoukázky + aktivní zapojení účastníků, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova
•    klíčové kompetence: k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské

BOŽENA NĚMCOVÁ JAKO ŽENA S TAJEMSTVÍM
•    život a literární dílo silné a na svou dobu emancipované ženy
•    rozbor knihy Babička a čtená ukázka
•    videoukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

RUSKÝ REALISMUS
•    evropský realismus ve zkratce, hlavní rysy v literatuře
•    nejvýznamnější autoři ruského realismu a jejich odkaz (Gogol, Dostojevskij, Tolstoj, Čechov)
•    PowerPoint prezentace, čtené ukázky, videoukázky
•    Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

PÁBITEL BOHUMIL HRABAL
•    svět očima Bohumila Hrabala, odraz života spisovatele v jeho dílech
•    Hrabalova tvorba a odkaz
•    videoukázky nejen z filmů natočených na motivy knih Bohumila Hrabala
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

ROMANTISMUS VE SVĚTĚ A U NÁS
•    romantismus jako umělecký a filozofický směr i jako životní postoj
•    nejvýznamnější představitelé literárního romantismu v Anglii, ve Francii, v Rusku a u nás, jejich díla a vliv
•    ukázky z knih a filmových adaptací, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní

SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA
•    přelomový rok 1989 v politice i literatuře
•    jak se změny projevily v literatuře po roce 1989
•    vývojové tendence v současné české próze, postmoderna
•    nejznámější současní čeští autoři a jejich díla
•    PowerPoint prezentace, ukázky čtené i z filmových a divadelních adaptací
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Mediální výchova, Výchova demokratického občana
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

POEZIE Z DRUHÉ STRANY
•    Jak se naučit rozumět poezii tak, aby nás bavila a nestrašila?
•    Proč je dobré číst poezii a co nám může přinést?
•    ukázky z básnické tvorby současných českých básníků
•    doplněno PowerPoint prezentací
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní

TAJUPLNÝ SVĚT FANTASY, KOMIKSŮ A SCI-FI
•    jiné světy v literatuře
•    vysvětlení pojmů, rozdělení a popis žánrů
•    výběr a přiblížení domácích a světových autorů a jejich děl
•    čtení a multimediální ukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, 
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní

KNIHA OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST
•    historie výroby a zpracování knihy od nástěnných kreseb po elektronické knihy
•    vysvětlení pojmů zábavnou formou s prvky storytellingu, pro 2. stupeň ZŠ
•    multimediální ukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní

HUDEBNÍ ŽÁNRY A STYLY NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ OD 60. LET
•    charakteristika základních hudebních žánrů a stylů
•    vývoj jednotlivých stylů
•    hlavní představitelé a interpreti
•    ukázky, PowerPoint prezentace
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Mediální výchova
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní

KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ
•    pro literárně tvůrčí zájemce, kteří píší nebo by chtěli začít
•    účel: rozvíjení kreativity, získání zpětné vazby, povzbuzení v tvorbě, sdílení myšlenek, vzájemný dialog
•    praktická cvičení a úkoly
•    vzdělávací cyklus, celkem 8 setkání po 60 min.
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

WORKSHOP TVŮRČÍHO PSANÍ
•    sledování procesu vzniku literárního díla, „co“ znamená psát
•    kde pramení kreativita, jak ji rozvíjet a kde ji využijeme, přínos literatury v běžném životě
•    literatura baví
•    PowerPoint prezentace, praktická cvičení
•    časová dotace 60 nebo 90 minut
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI– BUĎTE CHYTŘÍ, NAUČTE SE COKOLIV
•    úvod do mnemotechnik s jejich praktickým nácvikem
•    příklady jejich využití při studiu
•    rozvíjení představivosti a základů kreativního myšlení
•    aktivní zapojení účastníků, vede certifikovaný trenér
•    vzdělávací cyklus, celkem 8 setkání
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

WORKSHOP TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
•    seznámení se základními mnemotechnikami a jejich praktický nácvik
•    sada cvičení podporující soustředění, představivost a kreativitu
•    vede certifikovaný trenér a člen České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging
•    časová dotace 45 nebo 90 minut
•    vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
•    klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Besedy se konají každý den v prostorách klubovny (suterén) Knihovny města Olomouce.
Konkrétní termín besed a lekcí je třeba dohodnout předem.

Tel.: 585 545 122