Provozní řád

Provozní řád Internetového centra

 

Práva a povinnosti uživatele:

1. Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem Internetového centra a dodržovat jeho ustanovení.

2. Uživatel je povinen během návštěvy dodržovat pokyny pracovníků centra.

3. Uživatel je povinen se při příchodu do Internetového centra ohlásit pracovníkovi centra a vyčkat na přidělení počítače.

4. Registrovaný čtenář musí předložit platný čtenářský průkaz a nesmí mít v celém systému knihovny druhou a vyšší upomínku, neregistrovaný uživatel platný občanský průkaz, z něhož obsluha centra vypíše jméno a příjmení, datum narození a adresu.

5. Neregistrovaný uživatel má nárok na přístup k počítači maximálně 2x denně po 30 minutách. Registrovaný čtenář je omezen pouze počtem volných počítačů.

6. Uživatel si může předem telefonicky nebo osobně rezervovat návštěvu Internetového centra (maximálně na 2 hodiny). Rezervace je zpoplatněna dle ceníku Knihovny města Olomouce.

7. U jednoho počítače může pracovat pouze jeden uživatel, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem obsluhy dva. Není dovoleno si svévolně přesedat.

8. Uživatel může používat pouze software, který je na počítači předem nainstalován.

9. Uživatel může používat diskety a USB flash disky pro stahování souborů.

10. Uživatel nesmí instalovat nebo nahrávat soubory na disk počítače.

11. Uživatel nesmí měnit nastavení nainstalovaných programů (včetně prohlížeče internetových stránek) a nastavení počítače.

12. Uživatel nesmí vypínat nebo restartovat počítač.

13. Pokud uživatel neovládá základy práce na počítači, nebo základy práce s počítačovou sítí Internet, musí tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi centra.

14. Uživatel je povinen pracovníkovi centra nahlásit poruchu počítače nebo poruchu připojení k internetu.

15. Uživatel nesmí navštěvovat internetové stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem, ani tento materiál na počítači zpracovávat.

16. Uživatel nesmí ohrožovat zdraví ostatních osob v Internetovém centru, nesmí rušit ostatní osoby hlukem nebo používáním mobilního telefonu.

17. Uživatel je povinen oznámit ukončení práce s počítačem.

18. Uživatel odpovídá za škody vzniklé Knihovně města Olomouce porušením "Provozního řádu Internetového centra" v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem.

Práva a povinnosti knihovny:

 

1. Knihovna města Olomouce poskytuje přístup ke službám sítě internet na základě generální licence č. GL-28/S/2000, vydané k poskytování telekomunikačních služeb.

2. Knihovna města Olomouce řádně odvádí poplatky za rozmnoženiny správci autorských práv DILIA.

3. Knihovna města Olomouce neodpovídá za rychlost internetu, funkčnost webových stránek a problémy s přihlášením do emailových schránek.

4. Knihovna města Olomouce neodpovídá za kompatibilitu USB flash disků s nainstalovaným operačním systémem.

5. V případě nedodržení některého ustanovení tohoto řádu či v případě nevhodného chování uživatele v prostorách Internetového centra může pracovník centra ukončit přístup tohoto uživatele k počítači a vykázat jej z knihovny.

6. Pracovník centra může ve výjimečných případech uživateli prodloužit dobu používání počítače.

7. Pro účely monitorování síťového provozu shromažďuje správce sítě KMOL zejména tyto údaje: zdrojová a cílová adresa IP, číslo portu (protokolu), datum uskutečnění přenosu, doba trvání přenosu a počet přenesených bajtů. Správce sítě KMOL je dále oprávněn spouštět na svých serverech software pro provádění pravidelného bezpečnostního auditu.

Poplatky:

1. Používání počítače a přístup k internetu není zpoplatněn.

2. Tisk dokumentů a ostatní služby jsou zpoplatněny podle ceníku Knihovny města Olomouce.

 

 

 

 

V Olomouci 29.1. 2013

RNDr. Lenka Prucková

ředitelka KMOL